O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

W SPECJALISTYCZNYM CENTRUM MEDYCZNYM S.A

W POLANICY-ZDROJU

 

PRAWA PACJENTA

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)
 4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Przepis ten dotyczy również pielęgniarki (położnej).
 5. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 6. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 7.  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

II. Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 3. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.
 4. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistyczne Centrum Medyczne, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych realizowanych w SCM S.A.
 5. Pacjent ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Brak zgody na obecność osoby bliskiej może nastąpić w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt. 1.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
 4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w pkt. 1 i 3, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia SCM S.A. umożliwia pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent ma prawo w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

XII. Prawo pacjenta do skargi

 1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone może:
 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne, do Pełnomocnika Zarządu ds. Praw Pacjenta w SCM S.A. oraz Dyrektora ds. Leczniczych w SCM S.A.,
 • w razie niezadowalającego załatwienia skargi, może zwrócić się o jej rozpatrzenie do Rzecznika Praw Pacjenta, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 • może skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby sprawującej opiekę nad pacjentem naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

 

Prawa pacjenta w SCM S.A. zostały opracowane w oparciu

o ustawę z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent jest obowiązany do:

 1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych (w tym regulaminu organizacyjnego).
 2. Przekazania do depozytu szpitalnego ubrania i obuwia.
 3. Przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany.
 4. Przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności.
 5. Stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego SCM S.A.
 6. Przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom.
 7. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale.
 8. W porze obchodów lekarskich dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach.
 9. Szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji.
 10. Informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału.
 11. Pacjent może przebywać w ogrodzie SCM S.A za pozwoleniem lekarza.
 12. Stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie SCM S.A.
 13. Przestrzegania ciszy nocnej w oddziale.
 14. Szanowania wyposażenia i pomieszczeń SCM S.A.
 15. Przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego.
 16. Korzystanie z dźwigów szpitalnych winno odbywać się za zgodą personelu medycznego zgodnie z zasadami bezpiecznego użytku.
 17. Zabrania się manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych.
 18. Ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku